“tước quốc tịch” trong tiếng Anh

By | 2017-06-25

Nhân vụ giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam, và bị trục xuất sang Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *