Giá trị cây xanh đô thị ở Toronto

Mỗi cây xanh ở đô thị đáng giá bao nhiêu, và lợi ích hữu hình hàng năm gồm những gì? Có thể tham khảo trường hợp tính toán giá trị cây xanh của thành phố Toronto, Canada.

Advertisements