Bên trong sự sụp đổ của Blackberry (Phần cuối)

Sean Silcoff, Jacquie Mcnish và Steve Ladurantaye Phạm Vũ Lửa Hạ dịch (Phần 1; Phần 2) SMS 2.0 Ông Balsillie bắt đầu phổ biến ý tưởng rằng thay vì RCS, các hãng dịch vụ […]

Advertisements