Nhà nước vì dân

Daron Acemoglu “Những chính quyền mạnh nhất là chính quyền phục vụ nhân dân, chứ không phải phục vụ một giới chóp bu chính trị – nhưng cần thường xuyên […]

Advertisements