Chơi chữ: Tay ải tay ai; & đáng đồng tiền bát gạo

“The invisible hand-job” là cái chi chi?

Advertisements