“tax haven”, not “tax heaven”

Làm quan

Nhân vụ tiết lộ thông tin Hồ sơ Panama, dẫn lại ở đây một note cũ về từ “tax haven” trong mục Word Wonder trên trang Dollars and Sense của tôi.

Facebook Comments
Advertisements

Trả lời