Những từ mới cập nhật của OxfordDictionaries.com

“Do you humblebrag about your neckbeard and sideboob? How adorbs.” Nếu không hiểu câu trên, mời tra cứu những từ mới được đưa vào từ điển trong lần cập nhật […]

Advertisements