Chuyện “dịch là phản dịch” trong World Values Survey

Theo Khảo sát Các giá trị Thế giới (World Values Survey), năm 2001, 99% người Việt ủng hộ chế độ độc tài, nhưng tới năm 2006 tỉ lệ này chỉ còn 1/3. Đây là một trong những ví dụ cho thấy các thay đổi lớn về quan điểm ở một số nước như Việt Nam, Iran, Albania … trong các đợt khảo sát chỉ cách nhau mấy năm. Tại sao có thay đổi nhanh chóng như vậy dù không có biến đổi kinh tế xã hội hay chính trị hệ trọng nào? Hóa ra là do các sai biệt trong các bản dịch câu hỏi khảo sát.