1812 & 1979

Phạm Vũ Lửa Hạ 1812 Giữa Canada và Mỹ không có chữ vàng nào. Hai bên chả cần ngợi ca tình hữu nghị môi hở răng lạnh, nhưng quan hệ […]

Advertisements